Wielozadaniowe nośniki sprzętów B/K

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad BHP, wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych nośników osprzętów.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy urządzeń oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Wymagania do udziału w kursie:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie minimum podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonego rodzaju maszynie/ urządzeniu.
 • Do poruszania się maszynami po drogach publicznych wymagane jest minimum prawo jazdy Kat. B.
 • Prawo jazdy nie jest wymagane do udziału w kursie.
 • Okazanie książeczki operatora z uprawnieniami w przypadku jej posiadania.

 

Zapewniamy:

 • Wykłady w formie stacjonarnej lub Online.
 • Materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty)
 • Pomoce dydaktyczne
 • Własny oraz nowoczesny park maszynowy,
 • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów,
 • Serwis Kawowy,
 • Egzamin państwowy na zakończenie kursu.
 • Zdawalność na najwyższym poziomie !!!

PROGRAM KURSU WIELOZADANIOWE NOSNIKI OSPRZĘTÓW B/K

 

   

 Moduł ogólny

 Moduł specjalistyczny

  

 TEORIA

 M.SII-1/I

Moduł BHP Moduł Użytkowania i Obsługi  Teoria Suma godzin teoretycznych Praktyka  Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN) 
 8  24  20 52 82  134
Dla 1 osoby
(ILOŚ GODZIN)
 8  24  20 52 15  67

 

CENA: od 1450 zł*

* do ceny kursu trzeba wliczyć koszt egzaminów
* koszt jest uzależniony od ilości uczestników kursu
* na cenę ma wpływ miejsce realizacji kursu

Rozporządzenie regulujące Rodzaje maszyn i urządzeń do obsługi, których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do... - Dz.U.2020.1461 - OpenLEX

Kwalifikacje uzyskane po kursie:
Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Warszawski Instytut Technologiczny). Kursant otrzymuję książeczkę operatora maszyn z wpisem uprawnień na określony rodzaj maszyny/urządzenia oraz świadectwo. Możliwość wydania świadectwa w języku angielskim. Uprawnienia wydawane są na okres (bezterminowo).

 

54693256.pdf (lex.pl) – Wzór książki operatora.

Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019r. poz. 667, z późn. zm.).

Łączenie szkoleń:
Istnieje możliwość realizacji szkoleń na więcej niż jedną maszynę/urządzenie podczas jednego cyklu szkoleniowego. Kursanci zainteresowani w/w trybem szkolenia otrzymają atrakcyjne opusty cenowe. Szczegóły u pracowników działu szkoleń.

 

Zapisz się na kurs