Kurs ładowarki jednonaczyniowe
Uprawnienia w zakresie klasy III oraz klasy I.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad BHP, wykonywania zawodu operatora Ładowarki jednonaczyniowej.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy Ładowarek jednonaczyniowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Wymagania do udziału w kursie:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie minimum podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonego rodzaju maszynie/ urządzeniu.
 • Do poruszania się maszynami po drogach publicznych wymagane jest minimum prawo jazdy Kat. B.
 • Prawo jazdy nie jest wymagane do udziału w kursie.
 • Okazanie książeczki operatora z uprawnieniami w przypadku jej posiadania.

Zapewniamy:

 • Wykłady w formie stacjonarnej lub Online.
 • Materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty)
 • Pomoce dydaktyczne
 • Własny oraz nowoczesny park maszynowy,
 • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów,
 • Serwis Kawowy,
 • Egzamin państwowy na zakończenie kursu.
 • Zdawalność na najwyższym poziomie !!!

 

Program Kursu Ładowarki Jednonaczyniowe do 20 ton klasa III.

Ładowarki jednonaczyniowe
do 20 ton klasa III
Moduł ogólny Moduł specjalistyczny  
TEORIA M.SI-9/III  
Moduł BHP Moduł Użytkowania
i Obsługi
Teoria Suma godzin teoretycznych Praktyka Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20 52 82 134
Dla 1 osoby
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20 52 14,5 66,5

 

Program Kursu Ładowarki Jednonaczyniowe wszystkie klasa I.

Ładowarki jednonaczyniowe
wszystkie klasa I
Moduł specjalistyczny  
M.SI-9/I  
Teoria Suma godzin teoretycznych Praktyka Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN)
16 16 25 41
Dla 1 osoby
(ILOŚĆ GODZIN)
16 16 11,5 27,5

 

Program Kursu Ładowarki Jednonaczyniowe klasa III + klasa I

(dla os. nie posiadających uprawnień w klasie III. – kurs scalony)

Ładowarki jednonaczyniowe
klasa III + klasa I
Moduł ogólny Moduł specjalistyczny  
TEORIA M.SI-9/III+I  
Moduł BHP Moduł Użytkowania
i Obsługi
Teoria
klasa III + klasa I
Suma godzin teoretycznych Praktyka
klasa III + klasa I
Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20+16 68 82+25 175
Dla 1 osoby
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20+16 68 14,5+11,5 94

CENA: od 1800 zł*

* do ceny kursu trzeba wliczyć koszt egzaminów
* koszt jest uzależniony od ilości uczestników kursu
* na cenę ma wpływ miejsce realizacji kursu

 

Rozporządzenie regulujące Rodzaje maszyn i urządzeń do obsługi, których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do... - Dz.U.2020.1461 - OpenLEX

Kwalifikacje uzyskane po kursie:

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Warszawski Instytut Technologiczny). Kursant otrzymuję książeczkę operatora maszyn z wpisem uprawnień na określony rodzaj maszyny/urządzenia oraz świadectwo. Możliwość wydania świadectwa w języku angielskim. Uprawnienia wydawane są na okres (bezterminowo).
54693256.pdf (lex.pl)Wzór książki operatora.

Uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia do obsługi ładowarki Jednonaczyniowej do 20 ton masy eksploatacyjnej klasa III. Natomiast uprawnienia uzyskane na klasę I dają możliwość pracy na Ładowarkach jednonaczyniowych bez ograniczeń.

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia na Ładowarki klasy III lub I, upoważniają go do obsługi:

 • spycharki klasy III do 110 KW.

Łączenie szkoleń:

Istnieje możliwość realizacji szkoleń na więcej niż jedną maszynę/urządzenie podczas jednego cyklu szkoleniowego. Kursanci zainteresowani w/w trybem szkolenia otrzymają atrakcyjne opusty cenowe. Szczegóły u pracowników działu szkoleń.