Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad BHP, wykonywania zawodu operatora maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy urządzenia oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Wymagania do udziału w kursie:
• Ukończone 18 lat.
• Wykształcenie minimum podstawowe.
• Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonego rodzaju maszynie/ urządzeniu.
• Do poruszania się maszynami po drogach publicznych wymagane jest minimum prawo jazdy Kat. B.
• Prawo jazdy nie jest wymagane do udziału w kursie.
• Okazanie książeczki operatora z uprawnieniami w przypadku jej posiadania.
 
Zapewniamy:
• Wykłady w formie stacjonarnej lub Online.
• Materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty)
• Pomoce dydaktyczne
• Własny oraz nowoczesny park maszynowy,
• Wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów,
• Serwis Kawowy,
• Egzamin państwowy na zakończenie kursu.
Zdawalność na najwyższym poziomie !!!

 

 

Program Kursu: operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

Maszyny do 
rozkładania
mieszanek
mineralno-asfaltowych
wszystkie
klasa II
Moduł ogólny Moduł specjalistyczny  
TEORIA M.SII-2/II  
Moduł BHP Moduł Użytkowania
i Obsługi
Teoria Suma godzin teoretycznych Praktyka Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20 52 82 134
Dla 1 osoby
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20 52 14,5 66,5

 CENA: od 2000 zł*
* do ceny kursu trzeba wliczyć koszt egzaminów
* koszt jest uzależniony od ilości uczestników kursu
* na cenę ma wpływ miejsce realizacji kursu

Rozporządzenie regulujące Rodzaje maszyn i urządzeń do obsługi, których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do... - Dz.U.2020.1461 - OpenLEX

Kwalifikacje uzyskane po kursie:
Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Warszawski Instytut Technologiczny). Kursant otrzymuję książeczkę operatora maszyn z wpisem uprawnień na określony rodzaj maszyny/urządzenia oraz świadectwo. Możliwość wydania świadectwa w języku angielskim. Uprawnienia wydawane są na okres (bezterminowo).

54693256.pdf (lex.pl) – Wzór książki operatora.


Łączenie szkoleń:
Istnieje możliwość realizacji szkoleń na więcej niż jedną maszynę/urządzenie podczas jednego cyklu szkoleniowego. Kursanci zainteresowani w/w trybem szkolenia otrzymają atrakcyjne opusty cenowe. Szczegóły u pracowników działu szkoleń.