Szkolenia operatorów urządzeń transportu bliskiego – UDT

Obsługa konkretnych maszyn wymaga zdobycia właściwych uprawnień. Jest to możliwe poprzez odbycie stosownego szkolenia oraz uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie. OSU Operator z Włocławka oferuje:

 • kursy na wózki jezdniowe podnośnikowe:
 1. a) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (wózki widłowe) – uprawnienia wydawane na 10 lat,
 2. b) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ładowarki teleskopowe) – uprawnienia wydawane na 5 lat.
 • kursy na podesty ruchome:
 1. podesty ruchome stacjonarne; podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe, podesty na pojazdach kolejowych – uprawnienia wydawane na 10 lat,
 2. Podesty ruchome przejezdne – uprawnienia wydawane na 5 lat.
 • kursy na żurawie:
 1. stacjonarne; przewoźne i przenośne ( HDS) – uprawnienia wydawane na okres 10 lat,
 2. Żurawie samojezdne (dźwigi) – uprawnienia wydawane na okres 5 lat,
 3. Żurawie szynowe; wieżowe i szybko montujące – uprawnienia wydawane na okres 5 lat,
 • wyciągi towarowe – na okres 10 lat,
 • Wyciągi statków – na okres 10 lat.
 • kursy na suwnice:
 1. suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - na okres 10 lat,
 2. suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – na okres 5 lat.
 • kursy wciągniki i wciągarki:
 1. wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – wydawane na okres 10 lat,
 2. wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia – wydawane na okres 5 lat.
 • kursy operatorów wozidła technologicznego,
 • kursy na dźwigi:
 1. Dźwigi budowlane (uprawniają do obsługi dźwigów budowlanych, towarowych i towarowo osobowych oraz wyciągów towarowych.) – na okres 10 lat,
 2. Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne (uprawniają do obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nie posiadających kontroli obciążenia kabiny) – na okres 10 lat,
 • Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach – uprawnienia wydawane na okres 10 lat.

 

Jak wygląda kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe, podesty ruchome, suwnice lub kurs operatorów wozidła technologicznego?

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe, podesty ruchome, suwnice oraz kursy operatorów wozidła technologicznego bazują na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Mają one za zadanie przygotować uczestników do przystąpienia do egzaminu państwowego przed komisją z UDT. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu można zdobyć odpowiednie uprawnienia państwowe do obsługi określonych urządzeń wydawane terminowo na okres 5 lub 10 lat. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej w postaci 15 pytań testowych oraz praktycznej w postaci pytania dotyczącego obsługi danego urządzenia i jazdy urządzeniem po wytyczonym placu manewrowym.

Każdy kurs na suwnice, wózki, podesty, dźwigi czy żurawie kończy się egzaminem. Na naszej stronie znajdziesz testy UDT, które obowiązują na egzaminach teoretycznych. To dobry sposób na zapoznanie się z pytaniami, charakterystyką samego egzaminu oraz zadaniami praktycznymi. Wówczas można zminimalizować stres związany z udziałem w egzaminie testowym. Wypełnianie testów egzaminacyjnych pozwala również na zweryfikowanie swojej wiedzy przed faktycznym egzaminem.

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:

Ośrodek Szkolenia OPERATOR posiada uzgodnione w Urzędzie Dozoru Technicznego programy szkoleń na urządzenia transportu bliskiego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. - Rozp. w sprawie Rodzaju Urządzeń podlegających UDT.

Rodzaje Urządzeń transportu bliskiego do których obsługi i konserwacji wymagane jest posiadanie uprawnień państwowych wydawanych przez UDT. - Rodzaje urządzeń UTB. 

Zapisz się na kurs