Kurs Koparki jednonaczyniowe
Uprawnienia w zakresie klasy III oraz klasy I.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad BHP, wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy koparek jednonaczyniowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Wymagania do udziału w kursie:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie minimum podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonego rodzaju maszynie/ urządzeniu.
 • Do poruszania się maszynami po drogach publicznych wymagane jest minimum prawo jazdy Kat. B.
 • Prawo jazdy nie jest wymagane do udziału w kursie.
 • Okazanie książeczki operatora z uprawnieniami w przypadku jej posiadania.

 

Zapewniamy:

 • Wykłady w formie stacjonarnej lub Online.
 • Materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty)
 • Pomoce dydaktyczne
 • Własny oraz nowoczesny park maszynowy,
 • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów,
 • Serwis Kawowy,
 • Egzamin państwowy na zakończenie kursu.
 • Zdawalność na najwyższym poziomie !!!

 

 

Program Kursu Koparki Jednonaczyniowe do 25 ton klasa III.

Koparki jednonaczyniowe
do 25 ton klasa III
Moduł ogólny Moduł specjalistyczny  
TEORIA M.SI-1/III  
Moduł BHP Moduł Użytkowania
i Obsługi
Teoria Suma godzin teoretycznych Praktyka Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20 52 82 134
Dla 1 osoby
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20 52 14,5 66,5

Program Kursu Koparki Jednonaczyniowe wszystkie klasa I.

Koparki jednonaczyniowe
wszystkie klasa I
Moduł specjalistyczny  
M.SI-1/I  
Teoria Suma godzin teoretycznych Praktyka Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN)
16 16 25 41
Dla 1 osoby
(ILOŚĆ GODZIN)
16 16 11,5 27,5

Program Kursu Koparki Jednonaczyniowe klasa III + klasa I

( dla os. nie posiadających uprawnień w klasie III. – kurs scalony)

Koparki jednonaczyniowe
klasa III + klasa I
Moduł ogólny Moduł specjalistyczny  
TEORIA M.SI-1/III  
Moduł BHP Moduł Użytkowania
i Obsługi
Teoria
klasa III + klasa I
Suma godzin teoretycznych Praktyka
klasa III + klasa I
Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20+16 68 82+25 175
Dla 1 osoby
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20+16 68 14,5+11,5 94

CENA: od 1800zł*

* do ceny kursu trzeba wliczyć koszt egzaminów
* koszt jest uzależniony od ilości uczestników kursu
* na cenę ma wpływ miejsce realizacji kursu

Rozporządzenie regulujące Rodzaje maszyn i urządzeń do obsługi, których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do... - Dz.U.2020.1461 - OpenLEX

 

Kwalifikacje uzyskane po kursie:

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Warszawski Instytut Technologiczny). Kursant otrzymuję książeczkę operatora maszyn z wpisem uprawnień na określony rodzaj maszyny/urządzenia oraz świadectwo. Możliwość wydania świadectwa w języku angielskim. Uprawnienia wydawane są na okres (bezterminowo).

54693256.pdf (lex.pl) – Wzór książki operatora.

Uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia do obsługi koparki Jednonaczyniowej do 25 ton masy eksploatacyjnej klasa III, bez względu na rodzaj podwozia (gąsiennicowa, kołowa). Natomiast uprawnienia uzyskane na klasę I dają możliwość pracy na koparkach jednonaczyniowych bez ograniczeń.

Łączenie szkoleń:

Istnieje możliwość realizacji szkoleń na więcej niż jedną maszynę/urządzenie podczas jednego cyklu szkoleniowego. Kursanci zainteresowani w/w trybem szkolenia otrzymają atrakcyjne opusty cenowe. Szczegóły u pracowników działu szkoleń.