Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad BHP, wykonywania zawodu operatora koparki wielonaczyniowej.
Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy koparek wielonaczyniowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Wymagania do udziału w kursie:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie minimum podstawowe.
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonego rodzaju maszynie/ urządzeniu.
 • Do poruszania się maszynami po drogach publicznych wymagane jest minimum prawo jazdy Kat. B.
 • Prawo jazdy nie jest wymagane do udziału w kursie.
 • Okazanie książeczki operatora z uprawnieniami w przypadku jej posiadania.

Zapewniamy:

 • Wykłady w formie stacjonarnej lub Online.
 • Materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty)
 • Pomoce dydaktyczne
 • Własny oraz nowoczesny park maszynowy,
 • Wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów,
 • Serwis Kawowy,
 • Egzamin państwowy na zakończenie kursu.
 • Zdawalność na najwyższym poziomie !!!

 

Program Kursu:

Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów wszystkie klasa III Moduł ogólny Moduł specjalistyczny  
TEORIA M.SI-5/III  
Moduł BHP Moduł Użytkowania
i Obsługi
Teoria Suma godzin teoretycznych Praktyka Suma godzin na kursie
Dla grupy 10 osób
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20 52 82 134
Dla 1 osoby
(ILOŚĆ GODZIN)
8 24 20 52 15 67

CENA: od 2200zł*

* do ceny kursu trzeba wliczyć koszt egzaminów
* koszt jest uzależniony od ilości uczestników kursu
* na cenę ma wpływ miejsce realizacji kursu

Rozporządzenie regulujące Rodzaje maszyn i urządzeń do obsługi, których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do... - Dz.U.2020.1461 - OpenLEX

 

Kwalifikacje uzyskane po kursie:

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Warszawski Instytut Technologiczny). Kursant otrzymuję książeczkę operatora maszyn z wpisem uprawnień na określony rodzaj maszyny/urządzenia oraz świadectwo. Możliwość wydania świadectwa w języku angielskim. Uprawnienia wydawane są na okres (bezterminowo).

54693256.pdf (lex.pl)  Wzór książki operatora.

 

Łączenie szkoleń:

Istnieje możliwość realizacji szkoleń na więcej niż jedną maszynę/urządzenie podczas jednego cyklu szkoleniowego. Kursanci zainteresowani w/w trybem szkolenia otrzymają atrakcyjne opusty cenowe. Szczegóły u pracowników działu szkoleń.