tło podstrony

Pliki do pobrania

Druki zgłoszeniowe na kurs OPERATOR:
  • Karta zgłoszenia dla firmy:PDF
  • Karta zgłoszenia dla osoby prywatnej:PDF
  • Kwestionariusz osobowy:PDF
  • Skierowanie na badanie lekarskie:PDF


Sieć Badawcza Łukasiewicz - IMBiGS Warszawa.

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego prowadzi Rejestr wydanych uprawnień operatorów maszyn. Prowadzenie Rejestru wydanych uprawnień wynika z § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z_dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z_późn. zm.).


Na podstawie informacji gromadzonych w rejestrze operatorów zainteresowane osoby mogą uzyskać:


1. Duplikat zniszczonej lub zagubionej książki operatora.
2. Aktualizację wpisów w książce operatora.
3. Wymianę papierowych książek operatora na kartę plastikową.
4. Świadectwo w języku angielskim.


Formularze wraz z Cennikiem są dostępne na stronie internetowej:

https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/informacje-dla-operatorow


Regulaminizałączniki obowiązująceod 1 kwietnia 2022 r. (lukasiewicz.gov.pl)


Centrum bezpłatnie udostępnia pracodawcom, uprawnionym instytucjom państwowym, w tym organom ścigania i kontroli jak również zakładom ubezpieczeń dane operatorów, zwłaszcza gdy otrzyma informację o sfałszowaniu dokumentów i o innych naruszeniach prawa.

Dokumenty mogą być złożone:

  • w formie papierowej – zgodnie z obowiązującym wzorem, opatrzone podpisem wnioskującego
  • w formie e-mailowej – jako dokument wypełniony zgodnie z obowiązującym wzorem i podpisany przez wnioskodawcę wniosku elektronicznym podpisem kwalifikowanym
  • do wniosku należy dołączyć kopię potwierdzenia wpłaty

Adres pocztowy do wysyłki dokumentów w formie papierowej:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa


Adres email do wysyłki dokumentów w formie e-mailowej:
cksom@imbigs.lukasiewicz.gov.pl


Urząd Dozoru Technicznego UDT.

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:

- ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (sejm.gov.pl)


- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (sejm.gov.pl)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego


Dokumenty Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Przedłużanie okresu ważności Zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Zgodnie z Art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie zaświadczania wydane przez UDT na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019r. tracą ważność w dniu 01.01.2024 r. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych po 01.06.2019 r. tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.

zał. nr. 17 wniosek o duplikat, aktualizację, wymianę.
smallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmallsmall
Copyright © 2022 projekt strony IRN Multimedia, oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się