Co oznaczają klasy uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej?

koparkaKorzystanie z ciężkiego sprzętu okazuje się niezbędne w przypadku większości bardziej złożonych prac budowlanych. Ponieważ urządzenia tego rodzaju mają znaczną masę własną i zwykle realizują zadania, przy których przemieszczane są elementy robocze mogące w razie nieprawidłowej eksploatacji spowodować duże niebezpieczeństwo strat w mieniu lub ryzyko odniesienia obrażeń przez osoby znajdujące się w pobliżu, do ich obsługi konieczne są specjalne uprawnienia wydawane po ukończeniu kursu i zdaniu stosownego egzaminu. Dobrym przykładem może tu być choćby szkolenia na koparki jednonaczyniowe do 25 ton klasy 3, we Włocławku organizowane przez Ośrodek Szkolenia Operator. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na ten temat.

 

Co potwierdza nabycie uprawnień do obsługi koparki jednonaczyniowej?

Uprawnienia do posługiwania się ciężkim sprzętem służącym do wykonywania robót ziemnych można uzyskać, uczestnicząc w kursie i przystępując do egzaminu organizowanego przez placówkę Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po pomyślnym zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej zdobyte kwalifikacje potwierdza wpis dokonany w Książce Operatora, mającej obecnie postać karty przypominającej prawo jazdy. Aktem prawnym określającym wymóg posiadania uprawnień do obsługi koparek jednonaczyniowych jest Rozporządzenie ministra Rozwoju w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Jakie są klasy uprawnień na koparkę jednonaczyniową?

Do obsługi koparki jednonaczyniowej niezbędne są uprawnienia odpowiadające klasie danego sprzętu. W tym przypadku możliwe jest uzyskanie klasy 1, która uprawnia do obsługi urządzenia o masie eksploatacyjnej do 25 ton, albo klasy 3. W tym przypadku operator może pracować na każdej maszynie tego rodzaju.