Szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych - IMBIGS

Szkolenia operatorów maszyn

Nasz ośrodek zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych niezbędnych do uzyskania kwalifikacji, które pozwalają na obsługę różnego rodzaju maszyn stosowanych na placach budów. Wśród oferowanych kursów pojawiają się m.in. szkolenia na koparki jednonaczyniowe do 25 ton klasy 3, koparkoładowarki, Rusztowania, oraz ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton klasa 3. Dysponujemy własnym parkiem maszynowym pozwalającym na poznanie budowy konkretnych maszyn w praktyce, co znacznie ułatwia zdobywanie wiedzy teoretycznej. W skład poszczególnych planów lekcyjnych wchodzą również zajęcia typowo praktyczne, w zależności od wybranego szkolenia operatorów maszyn. W naszym ośrodku prowadzimy także kursy związane z obsługą urządzeń elektrycznych, które często okazują się niezbędne także na placach budowy. Mowa tu o szkoleniach energetycznych SEP dostępnych na kilku poziomach.

Nasze szkolenia na koparko-ładowarki, frezarki, maszyny do rozkładania mieszanek, walce drogowe, pompy do mieszanki betonowej czy wiele innych urządzeń tego typu obejmują określoną liczbę godzin – najczęściej jest to około 67 godzin dla jednego uczestnika, w zależności od wybranego kursu. W tym czasie można zdobyć niezbędną wiedzę pod okiem wykwalifikowanych wykładowców, a także nauczyć się korzystać z wybranych maszyn. Odpowiednie uprawnienia są bowiem niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Oferujemy zarówno szkolenia dotyczące maszyn typowo budowlanych, jak i m.in. kurs na pilarki do ścinki drzew, przecinarki o napędzie spalinowym.

Ośrodek Szkolenia OPERATOR realizuje szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych oraz Urzadzeń technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

- D20011263.pdf (lukasiewicz.gov.pl)

- ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROZWOJU z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (lukasiewicz.gov.pl)\

Ośrodek Szkolenia OPERATOR posiada Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie realizacji szkoleń na maszyny i urządzenia wymienione w załączniku nr. 1 do Rozporządzenia.
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU.

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych - IMBiGS
Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę
lub urządzenie
Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Koparki jednonaczyniowe masa eksploatacyjna
tony
do 25 wszystkie
2 Koparkoładowarki1) wszystkie
3 Koparkospycharki wszystkie
4 Koparki wielonaczyniowe2), 3) wszystkie
5 Koparki wielonaczyniowe
łańcuchowe do rowów
wszystkie
6 Spycharki moc silnika
kW
do 110 wszystkie
7 Równiarki wszystkie
8 Zgarniarki wszystkie
9 Ładowarki jednonaczyniowe4) masa eksploatacyjna
tony
do 20 wszystkie
10 Pogłębiarki
jednoczerpakowe pływające
wszystkie
11 Pogłębiarki
wieloczerpakowe pływające
wszystkie
12 Pogłębiarki ssące
śródlądowe
wszystkie
13 Palownice wszystkie
14 Kafary bez klasy

15 Urządzenia wibracyjne
do pogrążania
i wyrywania
wszystkie - -
16 Wiertnice do kotwi bez klasy
17 Wiertnice dla
technologii
bez wykopowych
Ø rury
mm
do 800 mm wszystkie -

 

Grupa II. Maszyny do robót drogowych - IMBiGS
Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę
lub urządzenie
Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-
-asfaltowych
wszystkie
2 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-
-asfaltowych
wszystkie
3 Repavery i remixery bez klasy
4 Remontery nawierzchni dróg wszystkie
5 Frezarki do nawierzchni dróg
samojezdne
wszystkie
6 Przecinarki do nawierzchni
dróg o napędzie spalinowym
wszystkie
7 Zespoły maszyn do produkcji
mieszanek betonowych
wszystkie
8 Maszyny do rozkładania
mieszanek betonowych
wszystkie
9 Maszyny do stabilizacji
gruntów
wszystkie
10 Walce drogowe1) wszystkie
11 Pilarki mechaniczne
do ścinki drzew2)
wszystkie

 

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne - IMBiGS
Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę
lub urządzenie
Klasa określona w świadectwie
III II I
1 2 3 4 5 6
1 Wielozadaniowe nośniki
osprzętów1)
bez klasy
2 Pompy do mieszanki
betonowej
wszystkie
3 Podajniki do betonu wszystkie
4 Rusztowania budowlano-
-montażowe metalowe – montaż i demontaż
bez klasy

 

1) Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

Przykładowy opis szkolenia wraz z programem nauczania dla Koparki jednonaczyniowej
 

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE


Celem szkolenia w zakresie określonym niniejszym programem ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej.

Wiąże się z tym konieczność przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy koparek jednonaczyniowych oraz występujących w nich układów – w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosowanych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych.

< >Nazwa maszyny lub urządzenia < >Klasa określana w świadectwie < >Czas trwania kursu
< >Koparka jednonaczyniowa III II I
4 tygodnie
do 25 ton masy całkowitej maszyny Wszystkie typy

 

Warunki przyjęcia na kurs koparki jednonaczyniowej klasy III

 • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparek jednonaczyniowych,
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • osoby posiadający uprawnienia na inne maszyny do robót ziemnych, bądź drogowych obowiązuje tylko moduł specjalistyczny – M.SI-1/III

Warunki przyjęcia na kurs koparki jednonaczyniowej klasy I

 • aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparek jednonaczyniowych,
 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • warunkiem przystąpienia do kursu koparki jednonaczyniowej klasy I niezbędne jest ukończenie modułów ogólnych (M.BHP ; M.U-O) oraz modułu specjalistycznego w zakresie klasy trzeciej - M.SI-1/III

Zapewniamy:

 • Materiały dydaktyczne
 • Pomoce dydaktyczne
 • Własny park maszynowy – dostosowany do indywidualnych potrzeb
 • Zdawalność na najwyższym poziomie

Program szkolenia

Lp. < >Moduł < >Liczba zajęć teoretycznych < >Liczba zajęć praktycznych
Symbol Nazwa
1.
M.BHP Bhp ogólne – dla wszystkich maszyn
< >8 < >–
2.
M.U-O Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
< >24 < >–
< >SUMA < >32
3.
M.SI-1/III Koparki jednonaczyniowe – przedmioty specjalistyczne klasa III
< >20 < >82< >– dla grupy 10 osób< >14,5< >- dla jednej osoby
< >SUMA < >52 < >82
< >Łącznie kurs klasy III < >134 godz. (10 os.) 66,5 godz. (1 os.)
4.
M.SI-1/I Koparki jednonaczyniowe – przedmioty specjalistyczne klasa I
< >16 < >25< >– dla grupy 10 osób< >11,5< >- dla jednej osoby
< >Łącznie kurs klasy I < >175 godz. (10 os.) 27,5 godz. (1 os.)