Jakie uprawnienia musi posiadać operator urządzeń transportu bliskiego?

operator koparki

Transport bliski to transport o ograniczonym zasięgu, np. w zakładzie przemysłowym czy magazynie. Odbywa się zazwyczaj z użyciem dźwignic i przenośników. Zawód operatora urządzeń transportu bliskiego w ciągu ostatnich lat zyskało niemałą popularność. Wynika to w dużej mierze z atrakcyjnych zarobków, na jakie liczyć mogą osoby wykonujący tę profesję. By móc to robić konieczne jest ukończenie specjalistycznego szkolenia UDT i nabycie niezbędnych uprawnień.

W Polsce operator urządzeń transportu bliskiego jest jednym z zawodów regulowanych. Oznacza to, że by móc go wykonywać należy zdobyć uprawnienia UDT, czyli zaświadczenie kwalifikacyjne. Jest ono przyznawane po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Od 9 sierpnia 2018 roku nawet lata praktyki w obsłudze urządzeń transportu bliskiego nie zwalniają operatorów od przystąpienia do egzaminu, a wystawianie imiennych zezwoleń przez pracodawców nie jest podstawą do wykonywania obowiązków zawodowych.

 

Podstawy prawne wykonywania zawodu operatora urządzeń transportu bliskiego

Zgodnie z postanowieniami:

  • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849)
  • zmienionym rozporządzenia z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanego na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym osoby obsługujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.

W związku z tym, by wykonywać zawód operatora urządzeń transportu bliskiego, niezbędne jest zdobycie uprawnień UDT do obsługi danego typu urządzenia transportu bliskiego. Zdobycie legitymacji UDT wymaga przejścia odpowiedniej procedury. Należy złożyć wniosek egzaminacyjny w Urzędzie Dozoru Technicznego, następnie oczywiście zdać egzamin przed komisją UDT, a po zdanym egzaminie odebrać zaświadczenie kwalifikacyjne w postaci legitymacji UDT. Zależnie od rodzaju urządzenia bliskiego transportu zdobywa się inną kategorię uprawnień.