Jakie uprawnienia musi mieć hakowy-sygnalista?

kontenery transportowe

Chociaż hakowy i sygnalista to dwie różne profesje, to bywa, że jeśli przepisy Urzędu Dozoru Technicznego lub producenta urządzenia nie określają ilości potrzebnych do obsługi osób, to zezwala się na to, by oba zajęcia wykonywała jedna osoba. Wszystko zależne jest od rzetelnej oceny ewentualnego ryzyka dla wykonywania obowiązków zawodowych na obu stanowiskach. Hakowy odpowiada za zawieszanie i odczepianie transportowanych przedmiotów, zaś sygnalista przekazuje komunikaty o postępie pracy do operatora urządzenia dźwignicowego.

By zostać hakowym lub sygnalistą należy spełniać następujące warunki:

  • musi mieć ukończone 18 lat;
  • posiadać praktyczną wiedzę niezbędną wykonywania czynności hakowego - sygnalisty,
  • posiadać wiedzę w zakresie norm i przepisów prawnych, które dotyczą owego stanowiska pracy;
  • być w dobrej kondycji zdrowotnej, tj. mieć dobry wzrok, słuch, refleks i zręczność (co naturalnie potwierdzane jest badaniami lekarskimi);
  • być sprawny fizycznie, by bezpiecznie posługiwać się osprzętem dostępnym dla jego obowiązków zawodowych.


Uprawnienia hakowego - sygnalisty

Chociaż przepisy UDT nie nakładają na hakowych - sygnalistów obowiązku przedłożenia jakichkolwiek uprawnień, to ważne, by każdy pracownik zatrudniony na tym stanowisku posiadał odpowiednie przeszkolenie teoretyczne i praktyczne. Niemniej UDT honoruje certyfikatami osoby, ubiegające się o oficjalny tytuł zawodowy, które poza specjalistycznym kursem zainteresowane są potwierdzeniem uczestnictwa w nim.

To od stanu wiedzy i pewności w wykonywaniu obowiązków zależeć będzie bowiem późniejsze bezpieczeństwo samego pracownika, jak również jego współpracowników. Chociaż przepisy UDT nie dotykają bezpośrednio hakowych - sygnalistów, to ich praca bezpośrednio związana jest zasadami BHP oraz prawem pracy. Na szczególne wyróżnienie zasługują przepisy zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650), gdzie szczegółowo wyjaśniono zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa.